PG Survey (lucky draw result)

The User Feedback Survey has come to an end. Congratulation for the following lucky draw winners:

 

MA, Kexin

JIANG, Bojing

XU, Jingyan

LE, Cong Truc

TIAN, Yibo

ZUO, Ziping

SUN, Ziting

DESHMUKH, Samruddhi Shivraj

CHOW, Man To

CUI, Yingdan

MARADESA, Adeleke

CHENG, Yan

LI, Jiabao

LIU, Bin

LIU, Biyuan

Each winner will receive $200 ParknShop cash coupon and they have been informed by email individually.

PG survey

What to read next